• image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-جلسه مشترک مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست، هماهنگی امور استان ها و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان دانسکاه آزاد اسلامی استان با نماینده مجلس و مسئولان شهری شاندیز

تصویر-جلسه مشترک مشاور ریاست و رئیس مرکز حوزه ریاست، هماهنگی امور استان ها و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان دانسکاه آزاد اسلامی استان با نماینده مجلس و مسئولان شهری شاندیز

چاپ ایمیل