تصویر1- مسابقات شنا دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی با حضور مدیر کل تربیت بدنی و ورزش دانشگاه ازاد اسلامی

چاپ