تصویر- جلسه آشنایی با مقررات آموزشی با حضور ریاست ، معاون آموزشی و مدیران گروه های آموزشی دانشکده علوم پایه و اساتید مدعو (حق التدریس)

چاپ