تصویر-برگزاری مراسم تعزیه خوانی به همت دانشجویان دومین دوره طرح معرفت رضوی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ