تصویر2- مراسم شبی با شهدا در جوار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حضور معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و دانشجویان شرکت کننده در طرح معرفت رضوی

چاپ