تصویر2-برگزاری بیستمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی با حضور دکتر طهرانچی

چاپ