تصوير- برگزاري جلسه صمیمی و پرسش و پاسخ دکتر فداکار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با دکتر طاهری لاری ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و نمایندگان شورای مشورتی اساتید و انجمن صنفی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ