تصوير-زيارت دسته جمعي اساتيد و كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در حرم مطهر رضوي به همت نهاد رهبري و معاونت فرهنگي دانشجويي

چاپ