• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصوير- جلسه قدردانی از زحمات همکاران خدوم و بازنشستگان دانشکده علوم پایه با حضور رئيس نهاد رهبری در دانشگاه آزاد استان معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد و رییس دانشکده علوم پایه

تصوير- جلسه قدردانی از زحمات همکاران خدوم و بازنشستگان دانشکده علوم پایه با حضور رئيس نهاد رهبری در دانشگاه آزاد استان معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد و رییس دانشکده علوم پایه

چاپ ایمیل