تصویر-دیدار مسئولین ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان بمناسبت سوم خرداد

چاپ