• image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری جلسه مشترک هیات های اندیشه ورز استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی با حضور ریاست مرکز مطالعات علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

تصویر-برگزاری جلسه مشترک هیات های اندیشه ورز استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی با حضور ریاست مرکز مطالعات علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی

چاپ ایمیل