تصویر- برگزاری جلسه ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با مسئولین بنیاد شهید استان خراسان رضوی

چاپ