تصویر-برگزاری جلسه كميته ناظر بر نشريات دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با حضور ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان و معاون فرهگی دانشجویی واحد مشهد

چاپ