• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-نشست هم اندیشی مدیران شاهدو امور ایثارگران خراسان رضوی با رئیس سازمان شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

تصویر-نشست هم اندیشی مدیران شاهدو امور ایثارگران خراسان رضوی با رئیس سازمان شاهد و امور ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی

چاپ ایمیل