• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

  • صفحه اصلى
  • تصاویر
  • گزارش تصویری
  • تصویر-برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از روسای استان با حضور دکترشیخ الاسلام معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ،دکتر سروری مجد ریاست مرکز حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور استان های دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر طاهری لاری ریاس

تصویر-برگزاری جلسه هیات رییسه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از روسای استان با حضور دکترشیخ الاسلام معاون امور بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ،دکتر سروری مجد ریاست مرکز حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور استان های دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر طاهری لاری ریاس

چاپ ایمیل