تصویر-برگزاری نشست "فَشَل مثل سیستم وعدالت آموزشی" به همت بسیج دانشجویی،جمعیت اسلامی دانشجویان ودفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق ،علوم سیاسی وزبانهای خارجی

چاپ