تصویر-برگزاری اولین کارگاه روش شناسی و آشنایی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با کرسی های نظریه پردازی و ترویجی با حضور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان و ریاست نهاد رهبری در استان

چاپ