تصویر-سومین سمینار از سلسله سمینارهای کارآفرینی در حوزه تجهیزات پزشکی به همت انجمن علمی گروه مهندسی پزشکی

چاپ