تبريك آغاز سال تحصیلی جدید

چاپ

آغاز سال تحصیلی جدید را به کلیه اساتید ، کارکنان و دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد