85 دانشجو در مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور شركت كردند

چاپ ایمیل

85 دانشجو در مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور شركت كردند

معاون اجرايي مسابقات شنا دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي كشور گفت: مسابقات شنا پسران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامي مشهد باحضور 85 دانشجو پسر از 10 استان كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، رضا متجدد در خصوص برگزاري اين مسابقات گفت: دانشجويان پسر دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر كشور در دو بخش تيمي و انفرادي در ماده ۴ در 100 متر آزاد امدادي، 400 متر آزاد ، ۱۰۰ متر قورباغه، 200 متر کرال پشت، ۵۰ متر آزاد، 20۰ متر مختلط انفرادي ، 50 متر قورباغه، 100 مترپروانه، 100 متر كرال پشت، 200 مترقورباغه و 200 متر آزاد با هم به رقابت پرداختند.

وي افزود: در بخش تیمی، استان هاي البرز، فارس، (خراسان رضوي) مشهد، علوم و تحقيقات، قزوين، يزد، كرمان، همدان، خراسان جنوبي و شمالي به ترتيب مقام هاي اول تا دهم را كسب كردند.

وي گفت: به مقام اول تا سوم اين مسابقات مدال داده می‌شود.