معرفي دكتر طاهري لاري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد +رزمه

چاپ ایمیل

با حكمي از سوي دكتر طهرانچي
دكتر طاهري لاري
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور حکمی، دکتر مسعود طاهري لاري را به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوي و مشهد منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد: مسعود طاهري لاري عضو هيات علمي و استاد دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي است كه سوابق اجرايي زير را در كارنامه دارد.

ليسانس مديريت بازرگاني دانشگاه اصفهان و فوق ليسانس مديريت دولتي گرايش منابع انساني از دانشگاه تهران

دكتري مديريت دولتي گرايش منابع انساني از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

رييس دبيرخانه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

عضو كميسيون دائمي هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

عضوكارگروه صلاحيت عمومي هيات اجرايي جذب دانشگاه آزاد اسلامي استان منتخب شوراي انقلاب فرهنگي

رئيس شوراي اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان رضوي

عضو كميته راهبردي تحول اداري استانداري خراسان رضوي
معاون اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
مدير گروه مديريت دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
رئيس دانشكده حسابداري و مديريت دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
رئيس مجتمع علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو شوراي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

رئيس كميته فرهنگي دانشكده حسابداري و مديريت

رئيس صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو ستاد شاهد و ايثارگر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

عضو كميته راهبردي پروژه اصلاح و بازنگري ساختار سازماني شهرداري مشهد

عضو كميته راهبردي بهبود سازماني شهرداري مشهد
مشاور منابع انساني شهرداري مشهد

نماينده و كارشناس طبقه بندي مشاغل سازمان امور استخدامي كشور در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

كارشناس دفتر هماهنگي امور استان ها در سازمان امور استخدامي كشور در دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناس طرح وبرنامه سازمان امور استخدامي كشور

عضو هيات رئيسه همايش تحول اداري كشور

تاليف چندين كتاب و مقاله علمي پژوهشي و ISI
مجري چندين طرح پژوهشي در كشور

ناظر طرح ها و پروژه هاي تحقيقاتي در استان

مدرس دوره هاي آموزشي مديريت براي مديران كشور

دريافت دو نوبت لوح تقدير استاد نمونه علمي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

دريافت لوح تقدير پژوهشي از شهردار مشهد

دريافت لوح تقدير استاد نمونه از معاون سازمان امور استخدامي كشور

تاليف بيش از 50 مقاله علمي تحقيقاتي و ...