• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • ‌دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی ‌مشهد، دانشگاه‌ خاتم النبیین (ص) و‌دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی ‌افغانستان تفاهمنامه همکاری‌ مشترک امضاء کردند

‌دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی ‌مشهد، دانشگاه‌ خاتم النبیین (ص) و‌دانشگاه‌ آزاد‌ اسلامی ‌افغانستان تفاهمنامه همکاری‌ مشترک امضاء کردند

چاپ ایمیل

 

 آزاد‌ اسلامی ‌مشهد، دانشگاه‌ خاتم النبیین (ص) و‌دانشگاه‌آزاد‌اسلامی ‌افغانستان تفاهمنامه همکاری‌مشترک امضاء کردند

در راستای تحقّق اهداف و سیاستهای کلان دو کشور ایران و افغانستان و همچنین اهداف سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در ایجاد زمینه های جلب همکاری و ارائه خدمات علمی – فنی و گسترش تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی و بهمنظور حمایت از ارتقای بهرهوری و بازدهی از طریق سرمایه گذاری مناسب در بخش تحقیقات و نیز بهمنظور تقویت ارتباط و همبستگی میان دو کشورتفاهم نامه همکاری امضا شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، این تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به نمایندگی آقای دکتر محسن مرادی و دانشگاه خاتم النبیین(ص) به نمایندگی دکتر محمد وحید بینش و دانشگاه آزاد اسلامی افغانستان به نمایندگی دکتر علی صادقی منعقد شد.

اهداف مهم این تفاهم نامه؛ گسترش و تقویت اقتصاد منطقه ای در حوزه تخصصی فعالیت سرای نوآوری، تولید ثروت و افزایش کیفیت زندگی مردم، ایجاد تعاملات اجتماعی میان ذینفعان، تقویت آموزش، پژوهش و فناوری واحد دانشگاهی در حوزه تخصصی سرا از است.

ایجاد اکوسیستم نوآوری جهت تحقق کارآفرینی، برگزاری کارگاهها و دورههای آموزش و تقویت خالقیت و نوآوری، برگزاری کارگاههای مکمل اشتغال برای گروههای مختلف و ... از وظایف‌سراهای‌نوآوری دراین تفاهم نامه عنوان شده است.

ایجاد کارگروهی مشترک جهت تصمیمگیری در حوزه های زیر، تعیین حوزه های تخصصی موردنظر برای فعالیت،تعریف ساختار سرای نوآوری با توجه به نوع مشارکت و .. از وظایف طرفین است.

مدّت این تفاهمنامه سه سال بوده و تمدید و ادامه فعالیت، بازنگری، اصالح و یا تغییرات اساسی در مفاد این تفاهمنامه با توافق نمایندگان طرفین قابل انجام است.

این تفاهمنامه در 4 نسخه و 6 ماده به امضاء طرفین رسیده و هر سه نسخه دارای اعتبار یکسان می باشد.