اطلاعیه تعیین وضعیت همکاری (الف یا ب) اعضای هیات علمی در سامانه ساجد

چاپ ایمیل

پیرو خبر اعلام جزئیات نحوه همکاری اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ، از اعضای محترم هیات علمی تقاضا می شود به سامانه ساجد مراجعه و نسبت به تعیین نحوه همکاری(الف یا ب) خود با دانشگاه تعیین وضعیت داشته باشند.