دکتر فداکار : مطالبات بازنشستگی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان سال پرداخت می‌شود

چاپ

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تا پایان سال مطالبات مربوط به بازنشستگی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی، دکتر فداکار با بیان اینکه به منظور تمرکز زدایی برخی از تصمیمات سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به استانها واگذار شده است، گفت: سفرهای استانی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی می تواند انعکاس دهنده واقعیت های واحدها و مراکز باشد و در تصمیمات مدیران نقش ارزنده و واقعی تری خواهد داشت.

وی با تأکید بر اینکه برای تعالی دانشگاه آزاد اسلامی همه بخش ها باید مجدانه فعالیت کنند، اظهار داشت: اگر چه با مشکلاتی در دانشگاه آزاد اسلامی مواجه هستیم، اما تلاش می کنیم رفاه کارکنان و اساتید مورد لطمه واقع نشود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی، خاطرنشان کرد: مدیران واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور باید از دارایی ها و سرمایه های این مجموعه به نحو احسن نگهداری کنند و اجازه ندهند مورد تعرض و تعدی قرار بگیرد. در حوزه سرمایه گذاری از تجارب و پتانسیل نیروی انسانی درون مجموعه و خارج از آن باید استفاده کرد و روند سرمایه گذاری باید مطابق با نیازهای بازار باشد.

وی با اشاره به اینکه تا پایان سال مطالبات بازنشستگی کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت می شود، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی به لحاظ سرمایه و دارایی یکی از مهمترین نهادهای کشور است و واحدها می توانند با تبدیل به احسن بخشی از دارایی ها، آنها را مولد سازند.

دکتر فداکار تأکید کرد: بیمه تکمیلی یکی از مطالبات جدی و بحق مجموعه اساتید و کارکنان‌ دانشگاه آزاد اسلامی است و همه دغدغه ما این است منافع همکاران با سهولت تأمین شود و فرآیند بیمه تکمیلی در مراحل نهایی قرار دارد.