فراخوان ثبت نام در جشنواره سراسری رشد ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

چاپ

فراخوان ثبت نام در جشنواره سراسری رشد ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ثبت نام در جشنواره، آشنایی با زمینه ها و بخش ها و آیین نامه ارسال آثار از طریق لینک زیر:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe05hSjgXmBjwfdvxnNgMd7_himmqpdTJoaAx-_BfB76aBFng/viewform

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد