اطلاعيه مشاوره تحصيلي به دانشجويان ورودي جديد

چاپ ایمیل

اطلاعيه مشاوره تحصيلي به دانشجويان ورودي جديد

به اطلاع دانشجويان محترم ورودي جديد مي رساند ،  جهت هرگونه مشاوره تحصيلي مي توانند از طريق لينك هاي زير با اساتيد محترم و كارشناسان محترم گروه هاي مرتبط خود ارتباط برقرار نمايند .

دانشکده الهیات

دانشکده پیراپزشکی 

دانشکده حسابداری و مدیریت

دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبانهای خارجی

دانشکده علـوم

 دانشکده هنر و معماری

دانشکده مهندسی

دانشکده جغرافيا