دوره های آموزش مجازی "اخلاق پزشکی و تاب آوری در دوران کرونا "مدیریت استرس در دوران کرونا به همت مرکز تحقیقات نوآوری پزشکی و دفتر مشاوره و راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ویژه دانشجویان و خانواده محترم ایشان و پرسنل محترم بیمارستان

چاپ