قدرداني سازمان سنجش آموزش كشور از برگزاري مطلوب آزمون ها در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

چاپ ایمیل

طی نامه ای از سوی دکتر رضا محمدی معاون امور آزمون های سازمان سنجش اموزش کشور

از ستاد آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به جهت برگزاری مطلوب و رعایت حداکثر الزامات و پروتکل های بهداشتی در برگزاری چندین آزمون سراسری قدردانی و تشکر کرد