سلسله وبينارهاي انجمن بين المللي دانشگاه هاي جهان(IAU) درسال 2020 در حوزه آينده آموزش عالي

چاپ

 تاريخ برگزاري: 15، 22 و 29 سپتامبر 2020

آدرس وبينار: 

https://iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929