اطلاعيه مهم انتخاب واحد

چاپ

به اطلاع دانشجويان محترمي كه به هردليل موفق به انجام مـراحل انتخاب واحد نشـده اند  مي رساند

با توجه به درخواست تعدادي از دانشجويــان مقرر شــد انتخاب واحد نيمسال اول 400-99 در روزهاي دوشنبه مورخ 99/6/31 لغايت جمعه 99/7/4 تمديد گردد.

لذا به اطلاع  دانشجويان محترم مي رساند كه  دربازه زماني اعلام شده طبق جدول زمانبندي مندرج درپرتال خود نسبت به انتخاب واحد اقدام نمايند .

بديهي است امكان تمديد انتخاب واحد درنوبتهاي بعدي نخواهد بود و درشرايط خاص با محدوديت انجام خواهد پذيرفت .

لذا توصيه مي شود درفاصله زماني اعلام شده نسبت به انتخاب واحد اقدام نمائيد .

اداره كل آموزش و تحصيلات تكميلي دانشگاه