آدرس سایت های اطلاع رسانی کرونا ویروس(مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

چاپ ایمیل

سایت کمپین کرونا        http://hcamp.mums.ac.ir 

سایت سلامت من    http://onehealth.mums.ac.ir

سایت آوای سلامت  http://iec.behdasht.gov

سامانه های پاسخگویی:

شماره تلفن : 31449449

شماره تلفن: 4030

شماره تلفن: 191