• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • اعلام دستورالعمل تکمیلی برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99 دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

اعلام دستورالعمل تکمیلی برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99 دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

چاپ ایمیل

دستورالعمل تکمیلی برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1398-99 دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی

  • کلیه آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مطابق برنامه امتحانی اعلام شده، مجازی برگزار می گردد.
  • کلیه دروس عمومی و پیش دانشگاهی مقاطع کارشناسی و کاردانی، مطابق برنامه امتحانی اعلام شده، مجازی برگزار می گردد.
  • درس عملی و کارگاهی باقیمانده از نیمسال دوم در تقویم اعلام شده دوره تابستان با رعایت پروتکلهای ستاد کرونا برگزار می شود.
  • کلیه آزمونهای تخصصی مقاطع کارشناسی و کاردانی به نحو ذیل برگزار می گردد:

الف) در صورتیکه شهرستان، در شرایط قرمز باشد تمامی امتحانات آن واحد دانشگاهی بصورت مجازی برگزار می گردد.

ب) در صورتیکه شهرستان در وضعیت هشدار باشد، در صورت صدور دستور کتبی مبنی بر ممنوعیت برگزاری حضوری امتحانات توسط فرماندار، امتحانات بصورت مجازی و در غیر این صورت، به صورت حضوری برگزار می گردد.

امتحانات برگزار نشده به هفته پنجم منتقل می شود.


روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی