اعضای کارگروه اقتصادی مالی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی معرفی شدند

چاپ

طی حکمی از سوی دکتر مسعود طاهری لاری دبیر هیات امنا و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد اعضای کارگروه اقتصادی و مالی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی به شرح ذیل معرفی شدند:

1-دکتر محمد رضا اولی(عضو هیات علمی واحد مشهد و رئیس کارگروه)

2- دکتر حمید طباطبایی (مدیر برنامه  وبودجه استان خراسان رضوی و دبیر کارگروه)

3- دکتر احمد ناطق گلستان(رئیس دبیرخانه هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی )

4-دکتر محمود قربانی(رئیس دانشکده حسابداری و مدیریت واحد مشهد)

5-دکتر محمدعلی علیزاده( سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع ئاحد مشهد)

6-دکتر مرتضی اشرفی(مدیرکل محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی)

7-دکتر حمید صفای نیکو(معاون اعتبارات بانک ملی استان خراسان رضوی)