عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه دانشیاری ارتقا یافت

چاپ ایمیل

رتبه علمی دکتر ايمان زحمتكش عضو هیات علمی گروه آموزشی مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر طهرانچي به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دریکصد و چهل و ششمين نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر ايمان زحمتكش استاديار گروه آموزشی فيزيك دانشگاه آزاد اسلامی مشهد دانشیار شد.
در حکم  دکتر طهرانچي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  آمده است: با توجه به پیشنهاد کمیته منتخب واحد در خصوص ارتقای مرتبه جنابعالي به دانشیاری موضوع دریکصد و چهل و ششمين نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.