آيين جشن روپوش سفيد كارآموزان پزشكي برگزار شد

چاپ ایمیل

جشن روپوش سفيد ويژه دانشجويان پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد، آيين جشن روپوش سفيد كارآموزان پزشكي به مناسبت شروع دوره اموزش باليني طب با حضور مسوولين دانشكده پزشكي و اساتيد علوم پزشكي در محل سالن امفي تئاتر بيمارستان اريا برگزار شد.
 در اين مراسم  كه توسط مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه ازاد اسلامي مشهد برگزار شد، تعهد نامه رعايت اصول حرفه اي طبابت باليني توسط استاد پيشكسوت دكتر رييس السادات قرائت شد و دانشجويان پزشكي همنوا با ايشان به رعايت اصول حرفه پزشكي بر بالين بيماران متعهد شدند.