عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادياري ارتقا یافت

چاپ

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد به مرتبه استادياري ارتقا یافت
رتبه علمی دکتر محمود سلطاني عضو هیات علمی گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با حکم دکتر طهرانچي به استادياري ارتقا یافت.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، دریکصد و سي وپنجمين نشست هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی دکتر محمود سلطاني از گروه آموزشی تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامی مشهد استاديار شد.
در حکم  دکتر طهرانچي رئیس دانشگاه آزاد اسلامی  آمده است: با توجه به كسب مدرك تحصيلي دكتري تخصصي در رشته « فيزيولوژي ورزشي گرايش بيوشيمي و متابوليسم ورزشي» ارتقای مرتبه جنابعالي به استادياري موضوع دریکصد و سي و پنجمين نشست هیات ممیزه دانشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
در ادامه این حکم آمده است: امید است درمرتبه جدید نیز با تاییدات خداوند تبارک و تعالی، منشاء خدمات بهتر و ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دانشجویان عزیز بوده و در توسعه علم و دانش گام‌های موثرتری بردارید.