اطلاعيه/ قابل توجه مديران محترم مسوول نشريات دانشجويي

چاپ ایمیل

كميته ناظربرنشريات دانشجوي دانشگاه آزاداسلامي مشهد طي اطلاعيه اي به مديران محترم مسوول نشريات دانشجويي اعلام كرد:

باعنايت به مصوبه كميته ناظربرنشريات دانشجويي درجلسه مورخه 18/10/98 وبه استناد به تبصره 2-12ماده دودستورالعمل اجرائي ضوابط ناظر برنشريات دانشگاهي نظربه گذشت بيش از يك سال از اخذ مجوز وعدم انتشارنشريه درطي يكسال اخير لذا به همه مديران مسوول اعلام مي گردد درصورتي كه تا15/12/98نسبت به انتشارنشريه اقدام ننمايند مجوز نشريه ابطال مي گردد.