نمايشگاه هفته پژوهش و فناوري - بازديد و آشنايي با دستاوردهاي پژوهشي و فناوري مدارس سما

چاپ ایمیل

برگزاري نمايشگاه هفته پژوهش و بازديد و آشنايي با دستاوردهاي پژوهشي و فناوري مدارس سما دانشگاه ازاد اسلامي مشهد در جشنواره و نمايشگاه هفته گراميداشت پژوهش و فناوري سال 1398

زمان: 21 الي 23 آذرماه
ساعات بازديد: ساعت 10 الي 19
مكان: نمايشگاه بين المللي مشهد