• صفحه اصلى
  • اخبار دانشگاه
  • ديدار صميمانه دانشجويان دانشكده فني مهندسي با هيئت رئيسه دانشگاه و پاسخ به مطالبات دانشجويي

ديدار صميمانه دانشجويان دانشكده فني مهندسي با هيئت رئيسه دانشگاه و پاسخ به مطالبات دانشجويي

چاپ ایمیل