همزمان با روز دانشجو برگزار مي شود؛ همايش رسالت دانشگاهيان در برابر استكبار جهاني

چاپ ایمیل