1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات پزشكى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 18 قلم تجهيزات پزشكي بيمارستان 22بهمن خود را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 1- پالس اكسي متر 2- ساكشن پرتابل 3- فشار سنج ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد مصارف سلف سرويس هاى دانشجويى


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد جهت مصارف سلف سرويس هاي دانشجوئي خود گوشت مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد برزيلي به مقادير ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی اجراى كفپوش پاركت ورزشي با زير سازى مربوطه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي كفپوش پاركت ورزشي بازير سازي مربوطه به  مساحت تقريبي 1540 متر مربع و كفپوش پليمري به ضخامت 4 ميليمتر به مساحت تقريبي 350  مترمربع سالن ورزشي مجتمع  آموزشي گلبهار خودرا با مصالح به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد.    ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات جهت بخش نانو تكنولوژى


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تجهيزات ذيل را جهت بخش نانو تكنولوژي خود از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.

آگهي مناقصه عمومی باز نمودن ، حمل و نصب مجدد هودها


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد باز نمودن ، حمل و نصب مجدد هودها ، ميز ها و قفسه هاي آزمايشگاهي مجتمع آموزشي گلبهار خودرا از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 
واگذار نمايد . ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی اجراى پروژه توسعه ساختمان دانشكده معمارى و هنر


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي پروژه توسعه ساختمان دانشكده معماري و هنر مجتمع آموزشي قاسم آباد را با زير بناي تقريبي 4500 متر مربع در پنج سقف ( اسكلت فلزي ) با مصالح و ادامه مطلب...

آگهی تجديد مناقصه عمومی خريد يكدستگاه ابر رايانه


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه ابر رايانه ( سيستم پردازش موازي ) به همراه  يكدستگاه يو پي اس مربوطه جهت دانشكده علوم پايه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهی تجديد مناقصه عمومی خريد ظروف يكبار مصرف سلف سرويس


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد جهت مصارف سلف سرويس هاي دانشجويي خود ظروف يكبار مصرف به شرح ذيل رااز طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد.       ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد تجهيزات آزمايشگاهي و سنجش


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 4 قلم از تجهيزات آزمايشگاهي و سنجش ( ورزشي ) جهت گروه تربيت بدني خود را از طريق برگذاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد يكدستگاه BET


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد يكدستگاه  BET  {دستگاه اندازه گيري سطح ويژه  مواد(تخلخل سنج) } جهت بخش تحقيقاتي نانو از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی خريد يكدستگاه C-ARM


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد يكدستگاه   C-ARM جهت بيمارستان آريا از طريق برگزاري  مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومي خريد يكدستگاه ابر رايانه


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد يكدستگاه ابر رايانه ( سيستم پردازش موازي ) به همراه يكدستگاه يو پي اس مربوطه جهت دانشكده علوم پايه خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. متقاضيان واجد شرايط مي توانند ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومي تهيه و استقرار سيستم ويدئو كنفرانس


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد تهيه واستقرار سيستم ويدئو كنفرانس براي حوزه هاي اجرايي و  دانشكده هاي خود را از طريق برگذاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومي اجراي عمليات حصار كشي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد اجراي عمليات حصار كشي ( ديوار + نرده ) اراضي دانشگاه آزاد اسلامي مركز سرخس خود را طبق نقشه ها و مشخصات فني به صورت تمام كار با مصالح به متراژ تقريبي 628متر طول از طريق برگذاري مناقصه عمومي به پيمانكاران ذيصلاح واگذار نمايد. ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی سكوبندي آزمايشگاههاي گروه علوم دامي


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد سكوبندي آزمايشگاههاي گروه علوم دامي مجتمع آموزشي گلبهار ( به تعداد 4 آزمايشگاه ) شامل ساخت و نصب سكوهاي يكطرفه و دو طرفه ادامه مطلب...

آگهي مناقصه عمومی سكوبندي آزمايشگاههاي گروه زراعت


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد سكوبندي آزمايشگاههاي  گروه زراعت مجتمع  آموزشي گلبهار ( به تعداد 9 آزمايشگاه )  شامل ساخت و نصب سكوهاي يكطرفه و دو طرفه ادامه مطلب...

آگهي تجديد مناقصه عمومي


دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد 29 قلم تجهيزات آزمايشگاهي مركز تحقيقات بيولوژي شامل : تانك ازت ، ميكروسكوپ ، ph متر ، تانك الكتروفورز ، ترازوي ديجيتال ، سانتريفيوژ ، ميكرو سانتريفوژ و ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی كاشت چمن زمين ورزشي دانشگاه


دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد عملیات کاشت چمن زمین ورزشي مجتمع آموزشی قاسم آباد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکاران ذیصلاح واگذارنماید. متقاضیان واجد شرایط جهت ادامه مطلب...

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد سيستم هاي تاسيساتي مركز اسفراين  را به شرح ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد .

آگهی مناقصه عمومی


دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد سكوبندي آزمايشگاه تحقيقات بيولوژي كاربردي دانشكده علوم خودرا از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد. ادامه مطلب...

لينك هاي مرتبط

 102