مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

 Imageدانشگاه آزاد اسلامی مشهد در نظر دارد دستگاه های ذيل را جهت كارگاه درود گری خود از طريق برگزاری مناقصه عمومي خريداری نمايد.

1- دستگاه پنج كاره مدل ‍C41c   

2- دستگاه ساخت زبانه دم چلچله پنوماتيك با كاتر مربوطه

3- دلر شارژی بوش با باطری ليتومی شماره 16 يا 14

متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت اسناد مناقصه و مشخصات فني دستگاه ها مي تواننداز تاريخ انتشار آگهي به مدت 10 روز به آدرس :مشهد- قاسم آباد -  بلوار اماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت تداركات مراجعه نمايند.تلفن تماس:6220266-0511 دور نگار:6230724-0511

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد