مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Portal Info
Travel

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد111  قلم انواع  لوازم  آزمایشگاهی گروه  علوم دامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و مشخصات فنی تجهیزات ، می توانند از تاریخ انتشار آگهی (2/8 /88 )  به  مدت 10 روز  به  آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت  تداركات مراجعه نمایند .

تلفن تماس 6220226 -0511 * دورنگار 6230724 – 0511

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد