1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهی مناقصه عمومی

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد111  قلم انواع  لوازم  آزمایشگاهی گروه  علوم دامی خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید .

متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و مشخصات فنی تجهیزات ، می توانند از تاریخ انتشار آگهی (2/8 /88 )  به  مدت 10 روز  به  آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت  تداركات مراجعه نمایند .

تلفن تماس 6220226 -0511 * دورنگار 6230724 – 0511

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

لينك هاي مرتبط

 102