1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهي تجدید مناقصه عمومي

Image دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در نظر دارد دو دستگاه بالابر حمل غذا و حمل بار جهت مجموعه فرهنگی خود در مجتمع آموزشی دانشگاه خریداری ونصب نماید ....

متقاضیان واجد  شرايط جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه و مشخصات فنی بالابرها  مي توانند از تاريخ  انتشار آگهی مناقصه (21/6 /88 ) به  مدت 10 روز  به  آدرس : مشهد ، قاسم آباد- بلوار اماميه  ، نبش اماميه 59 – سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد- مديريت  تداركات مراجعه نمایند .

تلفن تماس 6220226 -0511

تلفكس   6220266 – 0511

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

 

لينك هاي مرتبط

 102