مناقصه ها و مزایده ها

آگهي مزايده عمومي فروش ذرت

Portal Info
Travel

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد حدود مقدار1000تن ذرت علوفه اي كشت شده در اراضي دانشگاه واقع در كلاته ملاكاظم به آدرس جاده قديم قوچان-سه راه دانش- جنب روستاي پركندآباد را ازطريق برگزاري مزايده عمومي و مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه به فروش برساند ، متقاضيان شركت در مزايده مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي 6/7/93 به مدت 5 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مزايده 000/000/20ريال است.
هزينه آگهي مزايده از برنده دريافت خواهد شد.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد