1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

4 آگهى مناقصه عمومى

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد 6 قلم تجهيزات آزمايشگاهي شامل : آون خلاء ، اولتراسونيك ، شوف بالن ، شيكر ارلن ، شيكرلوله و كوره الكتريكي جهت گروه شيمي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه الكتروميوگرافي به همراه متعلقات جهت آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه كوره باكسي جهت آزمايشگاه مركزي خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051           دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.


دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد يك دستگاه ميكروسكوپ فلورسانس سه چشمي جهت پژوهشكده خوارزمي-مركز تحقيقات بيولوژي كاربردي تكوين جانوري خود را مطابق آيين نامه معاملات دانشگاه از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط مي توانند جهت دريافت مشخصات فني ،اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي اول مهرماه  به مدت 10 روز به آدرس : مشهد-قاسم آباد-بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
تلفن تماس     36220266-051     دورنگار  36230724-051
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/20ريال است.

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102