مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى تامين برنج مصرفى سلف

Portal Info
Travel
آگهي مناقصه عمومي دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد جهت تامين برنج مصرفي سلف سرويس هاي دانشجويي خود، مقدار 000/65 كيلوگرم برنج پاكستاني درجه يك را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي(15/6/93 +) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
متقاضيان موظف هستند نمونه برنج هاي پيشنهادي خود را جهت آزمايش طبخ تحويل دهند.
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/35ريال است.
تلفن تماس     36220266-051    دورنگار  36230724- 051      

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد