1

7

4

8

9

10

22 

 

مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى تامين برنج مصرفى سلف

آگهي مناقصه عمومي دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد جهت تامين برنج مصرفي سلف سرويس هاي دانشجويي خود، مقدار 000/65 كيلوگرم برنج پاكستاني درجه يك را از طريق برگزاري مناقصه عمومي خريداري نمايد ، متقاضيان واجد شرايط جهت دريافت ، تكميل و تحويل اسناد مناقصه مي توانند از تاريخ انتشار آگهي مناقصه عمومي(15/6/93 +) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد-مديريت تداركات مراجعه نمايند.
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
متقاضيان موظف هستند نمونه برنج هاي پيشنهادي خود را جهت آزمايش طبخ تحويل دهند.
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/35ريال است.
تلفن تماس     36220266-051    دورنگار  36230724- 051      

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد

لينك هاي مرتبط

 102