مناقصه ها و مزایده ها

آگهى مناقصه عمومى انجام خدمات بازرسي

Portal Info
Travel
دانشگاه آزاداسلامي مشهد در نظر دارد انجام خدمات بازرسي وكنترل كيفيت اسكلت فلزي پروژه مجتمع رفاهي،اقامتي وفرهنگي خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه ، تكميل وتحويل آن از تاريخ انتشار آگهي (19 خردادماه ) به مدت 10 روز به آدرس : مشهد- قاسم آباد- بلواراماميه- اماميه 59 سازمان مركزي دانشگاه آزاداسلامي مشهد- مديريت تداركات مراجعه نمايند.
توضيح مهم : صرفا آزمايشگاه ها و شركت هاي بازرسي و كنترل كيفيت كه داراي رتبه بندي از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري باشند ميتوانند در مناقصه شركت كنند .
تلفن تماس     6220266-0511   دورنگار  6230724-0511
دانشگاه در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 000/000/30ريال است.